San Marinocurated by 

Alessandro Castiglioni, Simone Frangi
Denise Araouzou, Giulia Colletti, Panos Giannikopoulos, Giulia Gregnanin
Theodoulos Polyviou, Angeliki Tzortzakaki, Nicolas Vamvouklis


in the framework of

A Natural Oasis?


with the participation of